Integritetsmeddelande och samtyckesförklaring

Tack för att du visat intresse för att arbeta med Westinghouse.

Vi förstår betydelsen av att skydda alla sökandes uppgifter och arbetar för detta. Westinghouse kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att dina uppgifter är säkra och skydde hos oss och vi vill tillhandahålla dig följande information om hur dina uppgifter kommer att behandlas, vem som kommer att ha tillgång till den och hur du kan ändra eller radera dina personuppgifter i vårt system. 

Läs följande integritetsmeddelande i sin helhet.

Westinghouse förstår att vissa lagar kan kräva strängare standarder än de som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Westinghouse kommer alltid att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar.


Med avseende på detta integritetsmeddelande betyder ”Westinghouse” solidariskt Westinghouse Electric Company LLC, som har sitt huvudkontor på 1000 Westinghouse Drive, Cranberry Township, PA 16066, Westinghouse Electric UK Holdings Limited och deras dotterbolag som är identifierbara på vår webbplats www.westinghousenuclear.com, och som (individuellt, som din potentiella arbetsgivare) tillsammans med Westinghouse Electric Company LLC är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in om dig under rekryteringsprocessen.

1. Vilka personuppgifter samlar Westinghouse in och använder?

Med ”personuppgifter” avses all information om dig själv som du tillhandahåller när du skapar ditt Konto, när du skickar in din meritförteckning/ditt CV och all information som du senare tillhandahåller i samband med alla ansökningar. Den inkluderar även all information som erhålls från tredje parter under rekryteringsprocessen, t.ex., om det är lämpligt och i överensstämmelse med tillämplig lag, arbetsförmedlingar, tidigare arbetsgivare, personliga och professionella referenser.

Personuppgifterna kommer att omfatta:

personuppgifter, ID-uppgifter och kontaktinformation (t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress, bosättningsland, medborgarskap, personnummer)

information som behövs för att skapa ditt onlinekonto (t.ex. användarnamn, lösenord)

all information som kan ingå i din meritförteckning/ditt CV (t.ex. information om utbildning, anställning och vidareutbildning, inklusive din jobbtitel, information om arbetstid, arbetsplats, avdelning, nivå, lön, utbildningshistorik och kvalifikationer)

Inga personuppgifter som räknas som känsliga enligt definitionen under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”) – såsom medicinsk screening och/eller drogtester, invaliditetsstatus eller brottsregister – samlas in om den inte specifikt krävs för efterlevnad av tillämpliga lagar.

Som ett undantag, i syfte att analysera mångfalden, samlas uppgifter om etnicitet in om sökande för jobbpositioner i Storbritannien, även i hänsyn till skyldigheterna att rapportera etnicitet som gäller för personalstyrkan. I detta syfte kommer sökanden till positioner i Storbritannien att ombes att samtycka till behandling av uppgifter om etnicitet.

Etnicitet samlas också in om amerikanska medborgare, men är inte obligatorisk information.

Förutom dessa undantag samlar Westinghouse inte in någon annan typ av känsliga uppgifter såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös, filosofisk eller moralisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, sexliv eller sexuell läggning, biometrisk information eller genetiska data.

Vi vill betona att andra typer av personuppgifter kan anses vara känsliga enligt andra tillämpliga lagar om dataskydd. Som ett exempel anses de personnummer som kommer att samlas in för att skapa det personliga kontot vara känsliga personuppgifter enligt Kinas lag om cybersäkerhet (China Cybersecurity Law).

2. Användning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att användas för att skapa ditt personliga konto, för att kommunicera med dig, för att skicka dig de jobbaviseringar som du önskar ta emot samt i rekryterings- och urvalsändamål om du söker en position. Om du väljs ut att gå vidare i rekryteringsprocessen kan dina personuppgifter även användas i samband med ditt anställningsförhållande med oss och i sådant fall kommer du att få ett särskilt integritetsmeddelande som beskriver hur dina personuppgifter kommer att användas för din anställning. Om du inte har blivit utvald att gå vidare i rekryteringsprocessen kommer du att kunna söka andra jobb och Westinghouse HR kan också kontakta dig för att skicka tips om positioner du kan söka.

För mer information om hur personuppgifter samlas in på webbplatser tillhörande Westinghouse, ber vi dig att läsa vår integritetspolicy online.

3. Åtkomst till dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras av SuccessFactors (som är ett SAP-företag) med servrar i USA (och Chandler, AZ).

I allmänhet kommer Westinghouse att överföra dina personuppgifter, som lagras av SuccessFactors, till Westinghouse-anställda som är ansvariga för eller specifikt involverade i rekryteringsprocessen. Eftersom Westinghouse är ett globalt företag med huvudkontor på Westinghouse Electric Company LLC i Cranberry Township (USA) kan du söka anställning i andra länder än det land där du för närvarande bor och de personuppgifter du har lämnat ut kan därför komma att överföras till Westinghouse Electric Company LLC och andra Westinghouse-platser runt om i världen i rekryteringssyften.

Dina personuppgifter kommer endast att delas med SuccessFactors-leverantören och med de tredjepartsföretag som vi arbetar med under rekryteringsprocessen och som behöver åtkomst till dina personuppgifter för att göra det (till exempel de leverantörer som kan ha anlitats för bakgrunds- och medicinska kontroller, där det krävs enligt tillämpliga lagar). Inga tredjepartsleverantörer som deltar i Westinghouse rekryteringsprocess får använda dina personuppgifter för obehöriga ändamål och måste skydda dina personuppgifter på ett adekvat sätt genom att vidta tillräckliga tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder.

Du måste uttryckligen ge ditt samtycke till den överföring av dina personuppgifter över landsgränser som Westinghouse globala verksamhet kräver.

4. Datasäkerhet

Westinghouse har implementerat lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utformats för att säkra dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Dessutom är åtkomsten till personuppgifter begränsad till de anställda som har behov av sådan åtkomst i rekryterings- och urvalsändamål, såsom beskrivs i detta integritetsmeddelande.

Dessutom vidtar Westinghouse alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföring över landsgränser är tillräckligt skyddad enligt kraven i tillämpliga dataskyddslagar.  Detta inkluderar användning av lämpliga skyddsåtgärder såsom EU:s avtalsklausuler om dataskydd för överföringar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

5. Lagring av dina personuppgifter
För dig som söker en ledig position inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer kontot och alla dina personuppgifter att raderas om de inte uppdateras på två (2) år, förutom i de fall då det finns en lagstadgad skyldighet som kräver något annat. För dig som söker lediga tjänster på andra platser i världen kommer kontot och dina personuppgifter att raderas om de inte uppdateras i fyra (4) år om det inte behövs i syftet att uppfylla juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav i enlighet med gällande lokala lagar och förordningar. Om du vill att dina personuppgifter ska sparas i vårt applikationssystem uppmanas du att uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto.

 

6. Uppdatera eller ta bort dina personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter
Du kan redigera de personuppgifter du har lämnat genom att välja alternativet ”Redigera din profil” på din hemsida eller genom att ansöka om ett nytt jobb.

Du får dock endast skicka in din meritförteckning/ditt CV och dina personuppgifter en gång för varje rekvisition.

För att radera din onlineprofil kan du logga in och gå till ”Redigera profil” och sedan klicka på knappen ”Radera profil”.

Westinghouse vill påminna dig om att du har ett antal rättigheter avseende användning av dina personuppgifter, inklusive de rättigheter som beviljas under GDPR, såsom rätten att få åtkomst till eller kopior av dina personuppgifter (begäran om åtkomst från den registrerade), att få felaktig eller ofullständig information om dig rättad, och i vissa fall rätten att begära att dina personuppgifter raderas eller inte längre används, att begära att tillhandahållas de personliga uppgifterna om dig eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.  För mer information rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy online,

Om du har frågor eller funderingar gällande detta integritetsmeddelande eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta gruppen för etik- och efterlevnadsfrågor på dataprivacy@westinghouse.com.


7. Revideringar av det här integritetsmeddelandet
Westinghouse förbehåller sig rätten att ändra detta integritetsmeddelande genom att lägga upp ändringar på relevant karriärportal. Om du skickar in ytterligare personuppgifter eller ber att få bli övervägd för en position efter ikraftträdandedatumet för ett ändrat integritetsmeddelande kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten.

Samtyckesförklaring

Att tillhandahålla dina personuppgifter till Westinghouse för rekryteringsändamål och för att få karriärmeddelanden är frivilligt. Genom att godkänna villkoren i detta integritetsmeddelande samtycker du till att dina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs ovan, att ditt personliga konto skapas, att vi kommunicerar med dig, att vi skickar dig de jobbaviseringar som du önskar ta emot, samt för rekryterings- och urvalsändamål om du söker om en position.